Focus and Scope

Development Economic Review (DER) (formally named NIDA Economic Review) aims to report the results pertaining to various areas of specializatio, including environmental economics, developmet ecoomics, industrial economics, financial economics, international econmics, monetary theory and policies, and other applied economics.

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะหรือด้านอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือเดือนมกราคมและกรกฎาคม

 Guide for Author (Development Economic Review)

Development Economic Review (DER) is biannual journal focused on economics and public policy. The journal is regularly in press on January (No.1) and July (No.2). We accept articles written in English or Thai. Research article, journal article, review article, and book review are welcome.

The journal will provide double-blind reviewing system. The author should provide their guarantee that the article is not submitted or published to other journal.  

 • Article Components
  1. Title (English and Thai) - Browalia New 18pt.
  2. Abstract 150-200 words (English and Thai) Browalia New 14pt.
  3. Keywords 3-5 words ( English and Thai) Browalia New 16pt.
  4. Name-Lastname, Position, Mailing Address, and Corresponding Email address
 • Research article should be prepared within A4 paper of a single space using Browallia New 16pt (Thai) or Time New Roman 12 (English)  
 • Research article should be submitted through the Thaijo System (Thai Journal Online System) in https://www.tci-thaijo.org/index/php/DER 
 • Article and reference requires the APA Style. In case of citation from Thai document, the article should be also tranlated into English. For the APA reference style, please visit https://www.apastyle.org

 Book

ชื่่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง). สถานที่พิมพ์ (ชื่อเมืองหรือจังหวัด):  สำนักพิมพ์.

Dalet, Kile. (1970). Economic relation at work: The dynamic of organization behavior. New York: McGraw-Hill.

 Article

ชื่อผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร (ตัวเอียง).  เล่มที่ (ฉบับที่ที่):  เลขหน้า.

Egoof, J. &Fitwatrick, A.  (1999). Vocationally oriented language learning.Learning Teaching Journal. 35(2):  225-245.

 Website

Lynch, T. (1997). DS8 trials and treble-actions review. Retrieved from https://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS8/ep/504r.html (October 8, 2015)

 Other sources

Central Statistics Office of Republic of New York.(2010). Gross domestic product per capita.Available from CEIC Data Database.

Sunisa, J. (2007).  The process of recycling bank on Ban Na San community in Ban Pin Sub-district, Long District, Phrae.Unpublished Master’s thesis, Kasetsart University.

 Thai reference translated to English

โสภิดา โสพิณ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟของผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัด

             เชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Sopida Sopin. (2555). Factors affecting a train service choice of coming passengers from

           Chiangmai, Faculty of Economics, Chiangmai University. (In Thai)

Peer Review Process

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

1) เรื่องที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะหรือด้านอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) บทความเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Jornal Aeticle) รวมถึงบทความปริทรรศน์ (Review Article) บทวิจารณ์บทความ (Article Review)

3) บทความที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินอย่างเคร่งครัดจากกองบรรณาธิการและจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ท่าน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด

4) บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

5) บทความต้องมีองค์ประกอบได้แก่ ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่น้อยกวว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ มีคำสำคัญ(Keyword) จำนวน 3-5 คำ มีชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน และเพื่อปกปิดตัวตนของผู้เขียน กรุณาอย่าระบุชื่อและความเชื่อมโยงถึงผู้เขียนในบทความ โปรดแนบข้อมูลของผู้เขียนในเอกสารแนบต่างหาก เพื่อความโปร่งใสในการประเมิน

6) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนการดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ภาษาไทยใช้อักษร Browallia New ขนาด 16pt. ภาษาอังกฤษใช้อักษร Time New Roman ขนาด 12 pt เว้นระยะ 1 บรรทัด (Single Space)

7) ต้นฉบับบทความให้ส่งถึงบรรณาธิการผ่านระบบของเว็บไซด์ https://www.tci-thaijo.org/index/php/DER 

8) การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Name - Year System) ด้วยการระบุชื่อ - สกุล ผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายมหัพภาคคู่(:) และเลขหน้าที่อ้างอิง ทั้งนี้ ปีที่พิมพ์ให้ใช้ปีที่พิมพ์ เมื่ออ้างอิงหนังสือภาษไทย และปี ค.ศ. เมื่ออ้างอิืงภาษาอังกฤษ

9)การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้เรียงลำดับความตามตัวอักษร แสดงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และในกรณี อ้างอิงเป็นภาษาไทยให้มีการเพิ่มรายการอ้างอิงหนึ่งส่วนโดย การแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ (In Thai)

The Reviewing Process Each manuscript is reviewed by the editor. If it is judged suitable for publication, it is sent to two referees for double blind peer reviews. Based upon the referees' evaluations, the editor then decieds whether the manuscript should be accepted, revised, or rejected.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

Graduate School of Development Economics (GSDE), National Institute of Development Administration.

www.econ.nida.ac.th

Graduate School of Developmet Economics

Sources of Support

Center of Development Economics Studies.

Graduate School of Development Economics (GSDE), National Institute of Development Administration.

www.econ.nida.ac.th

Graduate School of Developmet Economics

Natioal Institute of Development Administration.

118 Seri-Thai Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Journal History

ความเป็นมา:พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review)  หรือชื่อเดิม วารสารเศรษฐสาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review)เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 ตามแนวนโยบายของสถาบัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะโดยใช้ชื่อว่า วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจ ต่อมาปี 2549 ได้เปลี่ยนเป็น วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) โดยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถส่งบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารได้ และวารสารฉบับแรกเริ่มตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2549