บทวิจารณ์หนังสือ Think Like A Freak

Main Article Content

ทัศนีย์ สติมานนท์

Abstract

Think Like A Freak ตีพิมพ์เเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2537 แต่งโดย Steven D. Levitt ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกและ Stephen J. Dubner นักเขียนประจำ The New York Times หนังสือ  Think Like A Freak เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ที่ผู้เขียนทั้งสองเขียนร่วมกันโดยเล่มแรก คือ Freakonomics ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2548 และเล่มที่สอง SuperFreakonomics ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2552 โดยทั้งสองเล่มเป็นหนังสือที่โด่งดังและเป็นหนังสือขายดีติดอันดับของ The New York Times  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review
Author Biography

ทัศนีย์ สติมานนท์

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น กทม. 10240