กลยุทธ์การตลาดบริการและผลประกอบการธุรกิจของการท่องเที่ยวและการบริการในจังหวัดชายแดน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย

Main Article Content

กิตติศักดิ์ ศรีแจ่มดี
ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
อัครนัย ขวัญอยู่
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

กลยุทธ์การตลาดบริการจะส่งผลอย่างไรต่อวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Industry) โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกมากนัก  โดยงานศึกษาชิ้นนี้ได้ใช้จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ศึกษา จากการสำรวจผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการจำนวน 100 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริการต่อรายได้, ต้นทุน, และการทำกำไรของผู้ประกอบการพบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการประกอบกิจการบริการในจังหวัดเล็ก ๆ ได้ยังจะต้องให้ความสำคัญกับการ “พัฒนา” โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการต้นน้ำ อย่างการมีงานวิจัยและพัฒนา การนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมปลายน้ำอย่างการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมปลายน้ำควบคู่กันไปอย่าง การทำการตลาดและส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดเล็ก ๆ นี้ได้  

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

กิตติศักดิ์ ศรีแจ่มดี, นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

อัครนัย ขวัญอยู่

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนน อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พิริยะ ผลพิรุฬห์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

References

Aghaei, M., Vahedi, E., Kahreh, M. S. & Pirooz, M. (2014). An examination of the relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity Dimensions. Procedia - Social and Behavioral Sciences 109, 865-869.

Akroush, M. N. (2011). The 7Ps Classification of the Services Marketing Mix Revisited: An Empirical Assessment of their Generalisability, Applicability and Effect on Performance - Evidence from Jordan’s Services Organisations. Jordan Journal of Business Administration, 7(1), 116-147.

Amofah, O., Gyamfi, I. & Tutu, C. O. (2016). The Influence of Service Marketing Mix on Customer Choice of Repeat Purchase of Restaurant in Kumasi, Ghana. European Journal of Business and Management, 8(11), 102-112.

Anjani, H. D., Irham. & Waluyati, L. R. (2018). Relationship of 7p Marketing Mix and Consumers’ Loyalty In Traditional Markets. Agro Ekonomi, 29(2), 261-273.

Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. The American Economic Review, 57(3), 415-426.

Ghani, E. & Kharas, H. (2010). “The Service Revolution”, Economic Premise, Number 14, World Bank.

Hilal, M. I. M. (2019). The Effects of Services Marketing Mix Elements on Brand Equity and Customer Response of Tourists Hotels in the East Coast of Sri Lanka. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8(11), 249-259.

Ismail, M. B. M., Mubarack, K. M. & Thulkifly, M. Z. (2015). Impact of Service Marketing Mix on Customer Satisfaction. Journal of Management, 12(2). 53-61.

Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the UK, Cambridge University Press.

Kusumawati, R. D., Oswari, T., Utomo, R. B. & Kumar, V. (2014). The Influence of 7P’s of Marketing Mix on Buying Intention of Music Product in Indonesia. Procedia Engineering 97, 1765-1771.

McCredie, A. & Bubner, D. (2010). Seven Myths about Services, Australian Services Round Table.

Mahmood, R. & Khan, S. M. (2014). Impact of Service Marketing Mixes on Customer Perception: A Study on Eastern Bank Limited, Bangladesh. European Journal of Business and Management, 6(34), 164-172.

Mohammad, H. I. (2015). 7ps Marketing Mix and Retail Bank Customer Satisfaction in Northeast Nigeria. British Journal of Marketing Studies, 3(3), 71-88.

Nguyen, T. N., Phan, T. T. H., & Vu, P. A. (2015). The Impact of Marketing Mix Elements on Food Buying Behavior: A Study of Supermarket Consumers in Vietnam. International Journal of Business and Management, 10(10), 206-215.

Rajh, S. E. & Došen, S. D. O. (2015). The Effects of Marketing Mix Elements on Service Brand Equity. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 22(4), 69-83.

Ugonna, I. A., Okolo, V. O., Obikeze, C. O., Ohanagorom, M. I., Oranusi, I. N. & Gerald, N. (2017). Customer Retention and Services Marketing Strategies Adopted by Selected Fast Food Restaurants in Awka: Anambra State – Nigeria. International Journal of Business and Management Invention, 6(5), 76-86.

United Nations Industrail Development Organization (UNIDO) (2009). “Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle Income Countries”, Vienna.