กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารรัฐศาสตร์สาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล