กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โคลงนิราศหริภุญชัย: ความสัมพันธ์ทางวรรณศิลป์ระหว่างโคลงนิราศล้านนาและภาคกลาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF