กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกับการเขียนสะกดคําาของนักศึกษาจีนหลังจากใช้แอปพลิเคชันฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF