กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะคำสอนกับหลักพุทธจริยธรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล