พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะคำสอนกับหลักพุทธจริยธรรม

Main Article Content

กาญจนา ต้นโพธิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาสารัตถะคำสอนในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาประเภทของสารัตถะคำสอนและความสัมพันธ์ของสารัตถะคำสอนกับหลักพุทธจริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า ประเภทสารัตถะคำสอนหลักมี 4 ข้อ คือ สารัตถะคำสอนเกี่ยวกับบัณฑิต สารัตถะคำสอนเกี่ยวกับการทำงาน สารัตถะคำสอนเกี่ยวกับความเป็นครู และสารัตถะคำสอนเกี่ยวกับการศึกษา ในด้านความสัมพันธ์ของสารัตถะคำสอนกับหลักพุทธจริยธรรมนั้น พบว่าสารัตถะคำสอนโดยรวมสัมพันธ์กับหลักอรรถประโยชน์ 2 ประการ คือ 1) อัตตัตถะหรือประโยชน์ตนอันประกอบด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา และหลักสัมปรายิกัตถะ 4 ได้แก่ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 2) ปรัตถะหรือประโยชน์ผู้อื่นและสังคมอันประกอบด้วยหลักฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 โสรัจจะ พระพุทธคุณ 3 และมงคลสูตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ต้นโพธิ์ ก. (2020). พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะคำสอนกับหลักพุทธจริยธรรม. วรรณวิทัศน์, 20(1), 226–268. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.8
บท
บทความวิชาการ
Author Biography

กาญจนา ต้นโพธิ์, สาขาวิชาศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

References

คณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร. (2551). พระบรมราโชวาท พระราโชวาท พระโอวาท พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2502-2551. กรุงเทพฯ: กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2551). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2538). พุทธธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2540). หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2559ก). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 35). กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2559ข). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 27). กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ.

โยธิน มาหา. (2547). การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ประเภทนวนิยายอิงหลักธรรม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.

อุดม หนูทอง. (2539). บัณฑิตไทยในแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.