กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น Download Download PDF