กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะการเป็นบทละครสำเร็จรูปของบทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรมศิลปากร Download Download PDF