กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการตีความวัจนกรรมโดยอนุมานจากมุมมองของผู้ฟัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF