กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงสร้างประโยคในบทร้อยกรอง: บทเห่เรือและบทเห่เรื่องกากีพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF