โครงสร้างประโยคในบทร้อยกรอง: บทเห่เรือและบทเห่เรื่องกากีพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ

Main Article Content

สังวาลย์ คงจันทร์

บทคัดย่อ

บทร้อยกรองเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยมีฉันทลักษณ์เป็นตัวกำหนดจำนวนคำหรือความสั้นยาวของข้อความ ลักษณะดังกล่าวจึงมีผลต่อโครงสร้างประโยค ในบทเห่เรือและบทเห่เรือกากี พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศปรากฏโครงสร้างประโยคทั้งที่เป็นประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน และประโยคความรวม ส่วนใหญ่พบว่าเป็นประโยคความรวม เนื่องจากเป็นประโยคที่มีกริยาหลายคำภายในประโยคเดียวจึงช่วยให้ทั้งการพรรณาและการดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และประโยคที่พบส่วนใหญ่จะเป็นประโยคที่มีโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์แต่ผู้ประพันธ์ก็มีกลวิธีในการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
คงจันทร์ส. (1). โครงสร้างประโยคในบทร้อยกรอง: บทเห่เรือและบทเห่เรื่องกากีพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ. วรรณวิทัศน์, 4, 208-221. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.12
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ