กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดในการอ่านกับความสามารถในการรับรู้เสียงคำพยางค์เดียวในภาษาไทย: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF