ความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดในการอ่านกับความสามารถในการรับรู้เสียงคำพยางค์เดียวในภาษาไทย: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

สุธาสินี สิทธิเกษร

บทคัดย่อ

ลักษณะการเกิดข้อผิดในการอ่านออกเสียงคำไทยพยางค์เดียวของชาวญี่ปุ่นมีทั้งที่เป็นการแทนที่หน่วยเสียงและการเบี่ยงเบนไปเล็กน้อย ปัจจัยของข้อผิดมีทั้งที่มาจากภาษาแม่ของผู้เรียนและปัจจัยทางสัทศาสตร์ นอกจากนี้พบว่าข้อผิดในการอ่านออกเสียงยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับรู้เสียง โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๔๖ ด้วยระดับนัยสำคัญ ๐.๑๐

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สิทธิเกษรส. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดในการอ่านกับความสามารถในการรับรู้เสียงคำพยางค์เดียวในภาษาไทย: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 5, 168-185. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ