กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF