กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา

Main Article Content

พนมพร นิรัญทวี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของข้อความโฆษณาในสื่อประเภทนิตยสาร อันประกอบด้วยข้อความพาดหัว เนื้อความโฆษณา ข้อความส่วนท้าย รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาในข้อความโฆษณาดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
นิรัญทวีพ. (1). กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา. วรรณวิทัศน์, 8, 89-145. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ