กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล