เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

Main Article Content

Kanjana Hansriworapong
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

    หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประเภทสื่อธรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากมีเนื้อหาที่สามารถให้ความรู้กับผู้อ่านในแง่ของความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสร้างศรัทธาด้วยปัญญาอันจะยังประโยชน์กับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ตรงตามพุทธบัญญัติ แก้ไขปัญหาความเห็นผิดในหมู่ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่แท้จริง ทำให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แก้ไขความเข้าใจผิด ความหลงงมงาย ตลอดจนการกล่าวอ้างคำสอนที่ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาหลักของพระพุทธศาสนา รักษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกต้องให้คงอยู่ยาวนานสืบไป หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประเภทสื่อธรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากมีเนื้อหาที่สามารถให้ความรู้กับผู้อ่านในแง่ของความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสร้างศรัทธาด้วยปัญญาอันจะยังประโยชน์กับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ตรงตามพุทธบัญญัติ แก้ไขปัญหาความเห็นผิดในหมู่ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่แท้จริง ทำให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แก้ไขความเข้าใจผิด ความหลงงมงาย ตลอดจนการกล่าวอ้างคำสอนที่ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาหลักของพระพุทธศาสนา รักษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกต้องให้คงอยู่ยาวนานสืบไป  ดังนั้น ผู้วิจารณ์จึงมีความสนใจเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่า ผู้แต่งต้องการสื่อความหมายของคำว่า “เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทย มีศรัทธาวิปริต” ในแง่มุมใด และโดยเนื้อความของคำว่า เมืองไทยจะวิกฤต นั้นวิกฤตอย่างไร และคำว่า ศรัทธาวิปริต นั้นคืออะไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)