วิวาทะ (ความเห็นไม่ตรงกัน) ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับท่านพุทธทาสภิกขุในเรื่อง “จิตว่าง”

Main Article Content

Aleena Leeanansaksiri
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่องนี้มีชื่อว่า วิวาทะ(ความเห็นไม่ตรงกัน)ระหว่าง ม.ร.วคึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ท่านพุทธทาสภิกขุ ในเรื่อง “จิตว่าง” เป็นหนังสือที่รวบรวมการถามตอบระหว่างผู้บรรยายธรรมกับผู้ซักถามปัญหาธรรมโดยผู้บรรยายธรรมได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ และ ม.ร.วคึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้ซักถามปัญหาธรรมหนังสือเล่มนี้จัดเป็นประเภทสารคดี มีที่มาจากการอภิปรายธรรมร่วมกันของทั้งสองท่านที่หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2507 หรือ 53 ปีมาแล้ว ในครั้งนั้นกองการศึกษาผู้ใหญ่ได้บันทึกและส่งมอบให้สำนักพิมพ์จัดทำเป็นหนังสือซึ่งมีการจัดพิมพ์หลายครั้งและหลายสำนักพิมพ์มาถึงปัจจุบัน สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000 เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ขึ้นในปี 2556 ด้วยจำนวนทั้งสิ้น 97 หน้า ISBN 9 786163 340078 หนังสือเรื่องนี้มีผู้นิยมอ่านเพื่อศึกษาเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการตีพิมพ์ล้วนได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา จะเห็นได้จากการที่ผู้อ่านตอบรับด้วยการแสดงข้อคิดเห็น ไต่ถามในทางธรรมและชื่นชมยินดีในแง่ของเนื้อหาสาระอันเปี่ยมคุณค่า ที่นักอ่านกล่าวขวัญกันว่าสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวคิดวิเคราะห์และด้านการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสือมีจุดดึงดูดน่าสนใจในฐานะที่ผู้ร่วมปาฐกถาธรรมทั้งสองท่านอยู่ในระดับชั้นปัญญาชนของสังคมไทย ท่านทั้งสองได้รับการยกย่องว่าปราชญ์ทางโลกและทางธรรม เช่นนี้จึงเชื่อมั่นได้ว่า ผู้อ่านต้องได้รับอรรถรสเชิงจิตวิญญาณจากการปาฐกถาธรรมครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ทรงคุณค่าแน่นอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)