Dhamma-Osot

Main Article Content

Phramaha Thongsukh Sumatho
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่อง “ธรรมโอสถ”ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ที่ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ได้บรรยายธรรมเพื่ออธิธรรมกับการบำบัดโรค ซึ่งศิษยานุศิษย์ได้รวบรวมแล้วเขียนเชิงพรรณนาโวหาร ที่พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในการรักษาโรคเพื่อเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป ให้มีความตระหนักในการนำธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีความยุงยากมากนักเพียงแต่เตรียมตัว เตรียมกายให้พร้อมกันสภาวะการเปลี่ยนแปลงเปิดใจกว้างย่อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วใจก็จะเป็นสุข ภาษาที่ใช้ก็เป็นที่ภาษาที่ง่ายและเป็นภาษาร่วมสมัยเหมาะสำหรับการอ่านในเวลาว่าง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 101 หน้า ขนาด A4 พับครึ่งมีความกระซับในการพกพา จึงเห็นว่าหนังสือที่ควรนำมาศึกษาเพราะเป็นหนังสืออธิบายถึงการนำธรรมมาบำบัดโรคกายและใจได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)

References

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม). (2549). ธรรมโอสถจากหลวงพ่อจรัญ. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ยุตโต). (2523). ทำอย่างไรจะหายโกรธ [Ten Ways to Keep Anger at Bay: Buddhist’s Ouick Tips to Quell Malcontent]. (โสมย์วลี น้ำทิพย์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์ จํากัด.

พุทธทาสภิกขุ. (2551). ธรรมโอสถ. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์.