Editor

Main Article Content

Dhammathas Academic Journal

Abstract

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ฉบับนี้ เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 1 บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ กล่าวคือ บทความวิจัย 19 บทความ ได้แก่ 1) รูปแบบพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี ของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 2) ศึกษาตัวบทและความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ 3) รูปแบบการขับเคลื่อนหลักทศธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ฉบับนี้ เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 1 บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ กล่าวคือ บทความวิจัย 19 บทความ ได้แก่ 1) รูปแบบพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี ของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 2) ศึกษาตัวบทและความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ 3) รูปแบบการขับเคลื่อนหลักทศธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น 5) แนวทางการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านอนามัยชุมชน เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในเขตชุมชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดขอนแก่น 6) การประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคม สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา 7) การพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 8) บทบาทและการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบากัญจนอรัญญวาสี มหาเถระ (ครูบามหาเถร) 9) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 11) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร 12) ขบวนการชุมชนนามูลในการปกป้องสิทธิการดำรงชีพ จากการขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียมในบริบทรัฐรวมศูนย์อำนาจ 13) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 14) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15) การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 16) การพัฒนารูปแบบการผลิตหัตถกรรม กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 17) กระบวนการสร้างเสริมจิตสำนึกตามหลักศีล 5 แก่เยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ 18) รูปแบบการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท และใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 19) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ  บทความวิชาการมี 5 บทความคือ 1) ประเด็นข้อถกเถียงและการตีความปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา 2) ไทขาวในเวียดนาม : อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท 3) การปฏิรูปการศึกษาให้ถูกทางตามหลักวิถีพุทธ 4) ความหมาย “ประชาธิปไตย” กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 5) การบริหารจัดการชุมชนเพื่อความยั่งยืน และมีบทวิจารณ์หนังสือ 1 บทความคือ ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์) กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ความรู้จากบทความวิชาการ บทความวิจัยตามที่ปรากฏและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ตลอดถึงการดำเนินชีวิตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บรรณาธิการแถลง