วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด

Main Article Content

Phramaha Tanakorn Katapouyo (Donkamonkan)
Phramaha Mit Thitapanyo
Thaksina Krairach

Abstract

หนังสือเรื่อง “วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด” เลขหนังสือ ISBN : 974-7890-321แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) เป็นหนังสือที่ถอดคำบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่แสดงธรรมณสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 (Phra Promkhunaporn (P.A. Prayutto), 2007 : 1) มีขนาดประมาณครึ่งกระดาษ A4 ผ่านการตีพิมพ์มาแล้ว 3 ครั้ง และการตีพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 มีความหนา44 หน้า ตีพิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม จัดพิมพ์โดยบริษัท พิมพ์สวย จำกัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)