Human Duty

Main Article Content

Chuarchun Wangthaphan
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่อง หน้าที่ของมนุษย์ เขียนโดย พุทธทาสภิกขุ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือแนวธรรมะกึ่งวิชาการ โดยนำคำสอนของพระพุทธองค์เข้าสู่เนื้อหา มีจำนวน 262 หน้า ผู้เขียน มีนามว่า พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช ชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสก็พบว่า สังคมพระพุทธศาสนาไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้เลย จึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ปวารณาตนเองเป็นพุทธทาส ผลงานเด่นของท่าน อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ คู่มือมนุษย์ท่านได้ละสังขาร ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)