Thai Society Development by Understanding the Three Realms

Main Article Content

Phrakhru Sumetthammakit Titametho Kudsombutti)
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่อง พัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ เป็นหนังสือแต่งขึ้นเพื่อประกอบ การอธิบายภาพในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงเขียนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หนังสือไตรภูมิพระร่วงนั้นเป็นหนังสือธรรมะประเภทวรรณคดีโบราณ เป็นภาษาที่เก่าแก่ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงขึ้นใหม่โดยให้ชื่อเรื่องว่าพัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ เป็นหนังสือแต่งขึ้นเพื่ออธิบายธรรมะ โดยผ่านหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ได้เล่าเรื่องภูมิทั้งสาม เกี่ยวกับนรกสวรรค์ทำให้ผู้ฟังเกรงกลัวต่อบาป
และยังชี้แนะให้พ้นจากไตรภูมิ เพื่อผ่านไปภูมิที่ 4 อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พร้อมยกตัวอย่าง ในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างรอบด้าน หนังสือมีจำนวน 56 หน้า เป็นบันทึกคำบรรยาย “อิทธิพลไตรภูมิพระร่วงต่อศีลธรรมของสังคมไทย” ในการสัมมนาเรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง” ณ หอวชิวราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2526 ถูกตีพิมพ์ขึ้นครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2526 เพื่อทำเป็นเอกสารประกอบการสัมมนา นำแจกที่ประชุมในคราวสัมมนา เรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง” ณ หอวชิวราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)