Questioning Technique for Thinking Development

Main Article Content

Phrakru Woramongkonprayut
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่อง เทคนิคการใช้คำถามพัฒนา การคิด เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ เป็นหนังสือกึ่งวิชาการ ฉบับพกพาสะดวกต่อการอ่าน วัตถุประสงค์ของหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ที่สนใจจะนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะที่ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดระหว่างการทำกิจกรรมการเรียน การใช้คำถามในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 126 หน้า พิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง ผู้เขียนปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลงานเขียนหลายเล่ม อาทิ 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ สอนประวัติศาสตร์ให้เด็กมีความสุข สนุกคิดการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การเขียนบทเรียนสำเร็จรูป การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนา การเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)