Fruitful Work and Happy Human

Main Article Content

Phrakru Udornpawanakhun (Sujjasapho)
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

หนังสือเรื่อง งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เขียนโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) เป็นหนังสืออ่านเพื่อประกอบการทำงานตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเหตุและผลของการทำงาน การเผชิญหน้ากับงานและเผชิญหน้ากับ ความจริง การใช้ชีวิตไปกับการทำงาน จะทำงานอย่างไรให้มีความสุข ส่วนสำคัญของชีวิต ที่ทำให้คนพัฒนาตนเองได้ก็คืองานทำให้เกิดผลคือ ผลตอบแทนภายในและภายนอกมีจำนวน 146 หน้า พิมพ์เป็นครั้งที่ 4 ผู้เขียนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ ยังสามารถใช้ประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย มีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ในปี พ.ศ. 2524 ผู้เขียนได้รับอาราธนาเป็น Visiting Scholar ที่ Center for Study of World Religions และบรรยายวิชาการทางพุทธศาสนาสำหรับ Divinity Faculty และ Arts Faculty ที่ Harvard University อีกด้วย หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมหนังสือ 3 เล่ม คือ งานได้ผล คนก็เป็นสุข ชีวิตกับการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เมื่อครั้งผู้เขียนยังดำรงสมณศักดิ์เป็น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ปัจจุบัน ผู้เขียนได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)