The God in the Buddhist language of the Four Assemblies (Parisa)

Main Article Content

Phra Narin Silatacho
Jaras Leeka

Abstract

หนังสือเรื่องพระเจ้าในภาษาธรรมของพุทธบริษัทแต่งโดยพุทธทาสภิกขุมีเจตนารมณ์ เพื่อสื่อให้รู้ถึงหลักคำสอนของศาสนาในศาสนา
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของภาษาธรรม ซึ่งศาสนิกชนทั่วไปจะเข้าใจได้ยาก และตีความหมายคำสอนไปในทางที่ผิด ท่านพุทธทาสภิกขุจึงอธิบายถึงภาษาธรรมให้เป็นภาษาคน เพื่อความเข้าใจในหลักธรรมของแต่ละศาสนาหรือจุดประสงค์ของคำสอนของแต่ละศาสนาให้ตรงกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)