True Happiness

Main Article Content

Phra Paisan Candadhammo (Wongpunga)
Phrakhru Sudhikhambhirayan
Teeraphong Meethaisong

Abstract

หนังสือที่ผู้เขียนจะนำมาวิจารณ์มีชื่อเรื่องว่า สุขแท้ (Phra Dhamma kosakaya (Buddhadasa Bhikkhu), 2002 : 9) เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์จากการแสดงธรรมบรรยายของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ ในช่วงเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม-28 สิงหาคม 2516 เป็นหนังสือที่ต้องการจะนำเสนอ มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่สุขขั้นพื้นฐานสำหรับคนทั่วไป ไปจนถึงสุขขั้นสูงสุด หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์อยู่ในชุดสุขปัจจุบัน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ 1) สุขแท้ 2) สงบเย็น 3) ผลของจิตตภาวนา คือ นิพพาน หนังสือ สุขแท้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ธันวาคม 2554 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ มีจำนวนหน้าทั้งหมด 148 หน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)
Author Biography

Phra Paisan Candadhammo (Wongpunga), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, Thailand

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น นิสิตปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนา