Motivation at Work of Teacher in Childhood Development Center under Local Administrative Organization Amphoe Bang Phae Ratchaburi Province

Main Article Content

Patthraphan Poonyaneti
Rachen Nopanatwongsakorn
Krissana Janrueang

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน โดยนำทฤษฎีแรงจูงใจของ Alderfer ซึ่งแบ่งแรงจูงใจไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำรงชีวิต ด้านสัมพันธภาพ ด้านความเจริญก้าวหน้า การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง = 0.90 และค่าความเชื่อมั่น = 0.964 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) เพื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนทางเดียว สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกต่าง จึงวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเป็นรายคู่ต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ด้าน มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.32) เมื่อจัดลำดับพบว่า แรงจูงใจด้านสัมพันธภาพมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ = 4.39) รองลงมาคือ ด้านการดำรงชีวิต มีผลระดับมาก (μ = 4.36) และด้านความเจริญก้าวหน้า มีผลระดับมาก (μ = 4.28) ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้านมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลปรากฏว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

โกมล บัวพรหม. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. (ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.

กังวาน ชํานาญ. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

บงกชธร เพิกนิล. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสัตหีบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชลชลบุรี เขต 3. (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ผ่องศรี พันธ์นาสี. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตอำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2. (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

พรศิลป์ ศรีเรืองไร. (2553). การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (2542, 17 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 48.

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข. (2552). แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนคาทอริค สังกัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มูหัมมัดมูฟตี ดือราแม. (2560). สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). สมรรถนะ 7 ด้าน ที่เด็กปฐมวัยต้องมี. เข้าถึงได้จาก https://www.thaihealthcenter.org/campaign/content/detail/40

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2550). การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

สุวนีย์ ฤทธิ์ถาพรม. (2555). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Alderfer P. Clayton. (1972). Existence: Relatedness and growth, human needs in organizational setting. New York: Free press.

Herzberg, Frederick. (1967). Work and the Nature of Man. New York: The World Publishing Company.