คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

สกาวเดือน พิมพิศาล
ทรงพล โชติกเวชกุล

Abstract

บทความนี้ได้เสนอกรอบแนวความคิดเบื้องต้นของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ดังนี้ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยจูงใจ คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลลัพธ์ทางพฤติกรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร การพัฒนาสรรถนะ การสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษ ที่ ๒๑ และทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เกิดความความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการธำรงรักษาบุคลากรและจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเอาใจใส่และอุทิศตนให้กับงานมากยิ่งขึ้น มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)