การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Main Article Content

นภชา มานิชย์สาร

Abstract

         วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ อายุและประสบการณ์ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๙๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับและแบบคำถามปลายเปิด (Open- ended Questionnaire) หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐๐ และตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ๐.๙๘๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

             ผลการวิจัยพบว่า

          ๑) การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทมะ ด้านจาคะ ด้านสัจจะ และด้านขันติ ตามลำดับ

          ๒) ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศและอายุ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

          ๓) ข้อเสนอแนะการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านสัจจะ การทำงานจะประสบความสำเร็จได้บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนต้องประพฤติตนให้ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง มีความขยันมีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้สุดความสามารถ และต้องรู้จักสอนลูกศิษย์ด้วย ด้านทมะ ผู้บริหารควรแสดงถึงการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ การยอมรับ และเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของผู้อื่นและการปฏิบัติต่อลูกน้องเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้านขันติ ควรสนับสนุนให้ครูได้แสดงภาวะผู้นำ เป็นตัวของ ตัวเอง สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันทำงานได้และด้านจาคะ บุคลากรทุกคนควรอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความสามัคคีกัน ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสมานฉันท์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)