ภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

พระอุทัย โชติปญฺโญ/โคตรแก้ว

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ๒) ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนชนที่มีสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกัน และ ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ๐.๙๖๒กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย       คือ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอพังโคน จำนวน ๓๙๗ คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ในกรณีมีตัวแปร ๒ ตัวแปรย่อย แต่หากมีตัวแปร ๓ ตัวขึ้นไปใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๕ คน โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง วิเคราะห์โดยการตีความสร้างข้อสรุป

ผลศึกษาวิจัยพบว่า

      ๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครพบว่า โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

      ๒. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน     มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

      ๓. แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ ๑) ผู้นำควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง พอประมาณ ลดเลิกอบายมุขทุกชนิด ๒) ผู้นำควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด เข้าใจในกฎหมายซึ่งจะสามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ มีความเสียสละ รู้จักให้อภัย ๓) รู้จักการปล่อยวาง ให้มองเป็นกลาง เข้าใจวิธีการปรับปรุงแก้ไข  ด้วยความชาญฉลาด ๔) ผู้นำจะต้องมีสติ ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท พิจารณาไตร่ตรองด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นคนมีเหตุมีผลให้รู้จักทักษะการใช้ชีวิตในทางสายกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)