อาสาตำรวจบ้านจิตอาสาป้องกันภัยในถิ่นมาตุภูมิ : บทบาทใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์โลกาภิวัตน์

Main Article Content

ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน

Abstract

       สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐมีบุคลากรมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน มีหน้าที่ให้การบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า ๖๕ ล้านคน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง  เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของสังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขปลอดภัย โดยการป้องกันปราบปรามรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม และชุมชนรักษาความมั่นคงภายในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเทคโนโลยีสมัยใหม่ แห่งยุคโลกาภิวัตน์ จึงเกิดอาชญากรรม และรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและยาเสพติด แต่สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อจำนวนประชาชนไม่สอดคล้องกันรวมทั้งแนวทางและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการป้องกันนำหน้าการปราบปรามและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในรูปจิตอาสาตำรวจบ้าน/ชุมชนโดยให้ประชาชนมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและ เตรียมความพร้อมของประชาชนรองรับรูปแบบอาชญากรรมที่จะแฝงเข้ามาพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

       ดังนั้น อาสาตำรวจบ้าน คือ ผู้ที่มีจิตอาสาที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในภารกิจตำรวจ เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการข่าว การตั้งจุดตรวจ การอำนวยความสะดวกจราจร ตลอดจนระงับเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งจะทำให้สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลง ภายใต้แนวคิด“ประชาชนคือตำรวจ ตำรวจคือประชาชน” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน มีความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคี สามารถเรียนรู้ปัญหาเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการสร้างความเข้มเข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งดูแลตนเองได้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพทางสังคมที่ดีงามภายใต้สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)