สิทธิพลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการกำหนดสิทธิแรงงาน

Main Article Content

เกวลี อ่อนเรือง

Abstract

      อาเซียนเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของอาเซียนและความสำเร็จของอาเซียนคือความสำเร็จของประชาชน คำกล่าวนี้คือ ปฏิญญาและปรัชญาของการรวมกลุ่มเป็นประเทศอาเซียน พลเมืองอาเซียนควรจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องสิทธิแรงงานที่เสมอภาคในประเทศอาเซียน เพื่อกำหนดเป็นสิทธิกลางในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียนที่ต้องได้รับจากรัฐบาลอาเซียน ซึ่งนโยบายหรือข้อตกลงอาเซียนและนโยบายของรัฐสมาชิกอาเซียนนั้นไม่มีประเทศใดที่มีนโยบายที่จะดำเนินการอย่างไรกับสิทธิค่าแรงขั้นต่ำที่เท่าเทียมกันในประเทศอาเซียน อนาคตประเทศที่มีค่าแรงต่ำอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)