การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

Main Article Content

สมพงษ์ เกษานุช
จำนงค์ ผมไผ

Abstract

      บทความนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบันตลอดทั้งแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางสังคม รวมทั้งบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ที่ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการปลูกศรัทธาด้วยการพัฒนาตนให้เป็นผู้จรรโลงสังคม ซึ่งพระสงฆ์ต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมด้วยการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมที่ดีมีคุณค่าให้ต่อเนื่อง และต้องยึดหลักการในการพัฒนาคือความเป็นกลางทางการเมือง เป็นผู้ให้สติและปัญญาแก่สังคม และต้องอยู่เหนือความขัดแย้งพร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ด้วยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)