ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วยหลักพุทธธรรม

Main Article Content

รตสิรี นาทอง

Abstract

     วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทองค์กรสตรีที่ทำงานด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิด ทฤษฎี  เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม แล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

       ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอนาคต จากลำดับความเป็นมาของค่านิยมของสังคมไทยต่อผู้หญิง แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงมีค่านิยมและทัศนคติเชิงซ้อนต่อผู้หญิงแม้ว่าในบางเรื่องจะได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด  แต่บ้างสถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับชาย บทบาทองค์กรสตรีที่ทำงานด้านแก้ปัญหาสตรีในการให้การศึกษากับสตรีด้อยโอกาสในสังคมไทยปัจจุบันใน คือ ๑) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทำดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทย และสังคมโลก และ ๒) เสถียรธรรมสถาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ เพื่อสาธิตการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม

     แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกิจกรรมและวิธีการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถของผู้หญิงในการทำหน้าที่ของตนเองและเพื่อการทำหน้าที่ทางสังคมใน ๔ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาทความเป็นแม่ที่สมบูรณ์ ๒) บทบาทภรรยาที่สมบูรณ์ ๓) บทบาทการรักษาเอกลักษณ์สตรีไทย และ ๔) การฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ แนวทางการบริหารพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กรที่มีสภาพปัญหา ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ภาครัฐและนโยบายการพัฒนาบทบาทสตรี ๒) ความไม่เข้มแข็งของกลุ่มสตรี ๓) วัฒนธรรมของสตรี และ ๔ การบริหารของผู้นำสตรี เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน        ๑) หลักการพึ่งตนเอง ๒) ความไม่ประมาท ๓) อหิงสธรรม ๔) สัมมาอาชีวะ ๕) การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ๖) การละกิเลสและความโลภ หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ ๑) หลักอริยสัจ ๔ ๒) หลักพรหมวิหาร ๔ ๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔) หลักสาราณียธรรม ๕) หลักเบญจศีล

     รูปแบบการดำเนินการ การนำเสนอหลักการและวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน โดยนำหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการและประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรสตรี พัฒนาทั้งการสอนด้านวิชาการ การปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปใช้จริง บูรณาการธรรมสู่วิชาการ  สู่ชีวิตจริง เพื่อให้สตรีรู้จักประยุกต์หลักธรรมที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อต้าน แก้ปัญหาของตัวสตรีเอง ในชีวิตจริง เรียนรู้ นำหลักการให้การศึกษาพัฒนาคุณธรรม จากการปฏิบัติธรรม สามารถนำองค์รู้ไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ บูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตจริงของสตรี เพื่อไม่ให้เกิดปัญญาในสังคม จุดเด่นสตรีที่มีธรรมะสูง จุดเด่น สตรีได้ความรู้ และได้หลักการนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ การให้การศึกษากับสตรียากไร้ ไร้โอกาส เป็นรูปธรรมยั่งยืน มั่นคง องค์กรนี้ได้ช่วยสร้างพื้นที่สตรีดีอีกพื้นที่หนึ่ง จุดเด่น พัฒนาสตรี รูปแบบการแก้ปัญหาให้กับสตรีเป็นรูปแบบมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)