ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย ภายใต้กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง)

Abstract

        กระแสประชาธิปไตยกระจายไปทุกแห่งหนในโลก จนทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้น ประชาธิปไตยของไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการที่เป็นสากล มักจะพบกับความเป็นเผด็จการเสียเป็นส่วนใหญ่กระบวนการภาคประชาสังคมที่แสดงออกไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้โดยแท้จริง ทั้งนี้ในการที่จะสร้างกระบวนทัศน์พัฒนาประชาธิปไตยและภาคประชาสังคมให้เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่มีอุดมการณ์ไปทางเดียวกัน ที่ว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เข้าสู่อุดมปัญญาประชาธิปไตยจำเป็นต้องบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลอมรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย การบริหารจริยธรรมผู้ปกครองเชิงพุทธ การจัดการตนเองด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน การวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงพุทธการขับเคลื่อนกระบวนการภาคประชาสังคมตามหลักสาราณียธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)