วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม : วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม

Main Article Content

ดร.นาคพล เกินชัย

Abstract

        บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาการแบบผสม หรือเรียกว่าวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม โดยที่การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อเท็จจริงที่มีระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมเป็นวิธีวิทยาการวิจัยแบบหนึ่งในสามที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างลงตัวและถูกต้อง ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อถือได้สามารถตอบโจทย์วิจัยที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยยึดสถานการณ์และหลักยืดหยุ่นในการผสมผสานทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธวิธีระหว่างแนวการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

        เหตุผลหลักของวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม เป็นการนำข้อดีของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อแก้จุดอ่อนของการวิจัยแต่ละวิธีด้วยการเสริมจุดแข็งทั้งในระดับข้อมูลและระดับกลยุทธ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นชุดวิธีวิทยาการวิจัยแบบหนึ่งในสามและอาจเปรียบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมคือวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)