บทวิจารณ์หนังสือ : คู่มือมนุษย์

Main Article Content

โยธิน ปัดชาสี

Abstract

คูมือมนุษย หมายถึง หนังสือที่เกิดขึ้นจากคำบรรยายของทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเกิดจากคำบรรยายนในการอบรมผูที่จะเป็นผูพิพากษา ซึ่งไดรับโปรดเกลาเป็นตุลาการ เพื่อนำหลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนตามหนาที่หรือผดุงรักษาคุณธรรมเอาไว และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษยตามหลักทางพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสไมไดวางรูปแบบการประพันธคูมือมนุษยเอาไวว่า เป็นรอยแกวหรือ รอยกรอง เพียงแตเป็นการถอดคำบรรยายอบรมคุณธรรมคณะผูพิพากษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ แต่ก็จัดเป็นวรรณกรรมที่มีหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของมนุษยโดยตรง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการศึกษาและพัฒนาใหมีความเขาใจชีวิตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากคนไปสูความเป็นมนุษยที่สมบูรณ สามารถอยูเหนืออํานาจการครอบงำจากกิเลส ตัณหา อุปาทานไดดวยการมีคุณธรรมคุมครองรักษาจิตใจแบบตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)