การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี

Main Article Content

วิภาพรรณ อุปนิสากร

Abstract

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี เพื่อนำแนวทางการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เขตตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐ คน แล้วสรุปตามข้อคำถามทั้ง ๕ แบบเป็นขั้นตอน โดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีจังหวัดยโสธร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับเนื้อหา และกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทั้ง ๔๐ คน ใช้เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือการพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย ด้านเจคติและ ด้านพฤติกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้แบบประชาธิปไตย เจคติและพฤติกรรมทางการเมือง เนื่องจากสตรียังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรจึงไม่กล้าแสดงบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อพัฒนาบทบาททั้งสามด้านอย่างสม่ำเสมอแล้วจะทำให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)