การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ปิติพงษ์ วิริยปิยะ

Abstract

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการดำเนินการจัดการขยะ มูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ปฎิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑๕ คน และผู้นำชุมชน จำนวน ๒๓ คนและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากกลุ่มนายก เทศบาล/ เทศบาล หรือผู้นำชุมชน

         ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยสภาพมีการดำเนินการจัดการขยะ ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การเก็บรวบรวม ๒) การขนย้าย ๓) การแปรสภาพ ๔) การกำจัดขยะ มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะทำให้ขยะมีปริมาณมาก ส่งผลให้การดำเนินการขนย้ายขยะนั้นต้องใช้งบประมาณมากสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประสบปัญหาด้านสถานที่กำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะได้เอง จึงทำให้แนวโน้มการจ่ายค่าเชื้อเพลิงมีสูงขึ้นทุกปี สำหรับแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนามี ดังนี้ การปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน คือ (๑) การเก็บรวบรวม ควรต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดทำโครงการ “ถนนปลอดถัง” โดยค่อยๆ ลดจำนวนถังขยะที่วางบนท้องถนนหรือในชุมชนให้มีจำนวนลดน้อยลง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน (๒) การขนย้าย ควรดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปีในการขนย้ายขยะมูลฝอย (๓) การแปรสภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนนำขยะเปียกที่คัดแยกมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร (๔) การกำจัดขยะ โดยใช้เตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อลดปัญหาการขนย้ายขยะไปฝังกลบ หรือทำลายที่ไกลจากเทศบาล โดยซื้อขยะมูลฝอยจากประชาชนแต่ประชาชนต้องทำการคัดแยกขยะไว้ให้ ข้อเสนอแนะ ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยส่งเสริมให้นำขยะมูลฝอยมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และศึกษาการจัดทำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)