บทวิเคราะห์ศักยภาพทางการบริหารและแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

Main Article Content

พระธนาธร ธีรปัญฺโญ

Abstract

บทคัดย่อ

       โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีการนำการบริหารงานเชิงระบบหรือการบริหารงานตามทฤษฎีเชิงระบบมาใช้ในการบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่ที่มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ทั้งระบบใหญ่และระบบย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และให้ความสำคัญในการนำสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆ รอบองค์การมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้วย เพื่อให้กระบวนการบริหารนำไปสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ระบบของทฤษฎีไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยนำเข้า (In put) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Out come) มีการนำเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ มาเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้น้อยลง มุ่งสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายให้สูงขึ้น จากบทวิเคราะห์พบว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านงานทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)