นโยบายสาธารณะกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Main Article Content

พระเศกสรรค์ อุทปา

Abstract

บทคัดย่อ

       นโยบายสาธารณะซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นและผลักดันให้นโยบายนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย ส่วนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นควรดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยผลักดันมาตรการการป้องกัน การดำเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)