องค์การและการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)

Main Article Content

ถนัต จ่ากลาง
พิชิต แสนเสนา
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

Abstract

บทคัดย่อ

      ทรัพยากรปิโตรเลียมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยเอกสาร โดยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและนำเสนอเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสู่ความเป็นเลิศของ ปตท.

       ผลการศึกษาพบว่า ปตท.เป็นบริษัทน้ำมันข้ามชาติชั้นนำที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการจัดการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย ๑) การนำองค์กร ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ ๓) การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสังคม ๔) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร ด้วยการค่านิยมร่วม และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๖) การจัดการกระบวนการ ด้วยการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ๗) ผลลัพธ์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในสถานบริการครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายกิจการออกไปต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่ามากมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)