การนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบัติ

Main Article Content

ไว ชึรัมย์

Abstract

บทคัดย่อ

          การนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบัติเป็นนโยบายที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี นักเรียนจะได้รับการสนับสนุน รายการหนังสือเรียนอุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์ การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้ จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นๆ ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)