ศีล ๕ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Main Article Content

พระมหาสากล สุภรเมธี (เดินชาบัน)
พระมหาวันดี กนฺตวีโร (ปะวะเส)

Abstract

บทคัดย่อ

ศีล ๕ ย่อมมีอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัย เพราะมนุษย์เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล รู้จักยับยั้ง   ชั่งใจและสิ่งนี้เองคือ ศักดิ์ศรีที่แท้จริงแห่งความเป็นมนุษย์ การรักษาศีล ๕ ไม่เพียงเป็นการรักษาความเป็นปกติของมนุษย์ หรือเพื่อรักษากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีล ๕ ทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาล นั่นคือได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทันที กล่าวคือ ข้อที่ ๑ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้อที่ ๒ คือ ไม่ลักทรัพย์ ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ข้อที่ ๓ คือ ไม่ประพฤติผิดในกาม ให้ความสุข ให้ความปลอดภัยแก่บุตรธิดา ภรรยา สามีของผู้อื่น ข้อที่ ๔ คือ ไม่กล่าวคำเท็จ ให้ความจริงแก่ผู้อื่น โดยไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ข้อที่ ๕ คือ ไม่ดื่มสุราเมรัย ให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่ง 

Abstract

The five precepts has exist in all ages, because the man is known reasons, known restraint, this is the true dignity of the human person. The five precepts not only to maintain a normal human, or to maintain the rules on coexistence in society. Because while one is observing the five precepts and everyone will get enormous benefits. That is, the safety of life and property, namely: First, is not to kill life and to provide security to the life of all beings. Second, is not stealing things and to provide security the property of others. Third, is not to commit sexual misconduct and to provide safety to your children, wife, and others husband. Fourth, is not lying speech and given the fact to others without mutual distrust. Fifth, is not drinking alcohol and to provide security for all things.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)