ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท คณะพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Main Article Content

ดร.อุเทน ลาพิงค์ และคณะ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ๒) เพื่อศึกษาสาเหตุต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการเรียน ๓)เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา วิธีการสอน ผู้สอน ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนโดยกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙ จำนวน ๓๓ รูปหรือคน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคว์สแคว์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยด้านเนื้อหาวิธีการสอนผู้สอนผู้เรียนสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ๒) ปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการเรียนการสอน และ ๓) นักศึกษาได้เสนอแนะว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกันจึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ดังนั้นควรมีการปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษก่อน และควรเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาด้วย

Abstract
The purposes of this research are 1) to investigate factors affecting the instructional
process 2) to find out causes of problems in the instructional process and 3) to
recommend solutions for improving the instructional process. The study is conducted to
test the hypothesis that there is a relationship between the instructional process and
factors including subject content, instructional method, lecturers, students and class
environment. Thirty-three samples include master degree students who have enrolled
in the university in the year of 2013, 2014, 2015 and 2016. The respondents answered
questionnaires and data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation
and chi-square test.
A result of this research was found: 1) Factors like subject content, teaching
method, lecturers, students and class environment have relationship with the instructional
process. 2) These factors do not cause any problems in the instructional process.
3) Students have recommended that since students’ English skills are quite different, it
may cause difficulties in the instructional process. Therefore, before starting the class,
students should be taught basic English grammar. Lecturers should promote studentcentered
learning and students must have an opportunity to practice theirs skills with
native English-speaking lecturers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

ดร.อุเทน ลาพิงค์ และคณะ, Mahamakut Buddhist University Lanna Campus Chiang Mai

Mahamakut Buddhist University Lanna Campus  Chiang  Mai