โอวาทปาฏิโมกข์: นโยบายการปกครองเชิงธรรมาธิปไตย

Main Article Content

พระครู สุตธรรมภาณี

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายโอวาทปาฏิโมกข์เป็นแนวนโยบายการปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อความสันติสุขของสังคม โดยชี้ให้เห็นหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการว่าไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี มีจิตใจที่สดใส ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือสัตว์อื่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปกครองที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นการปกครองที่ทุกคนได้รับความสุข ความสงบสุขร่มเย็นเจริญก้าวหน้าด้วยหลักธรรมาธิปไตย

 Abstract

The purpose of this academic paper was aimed at expounding Ovādapāṭmokkha as the governmental policy focused on being peaceful society. It illustrated the principle, ideology, and procedure in doing good things, having delighted mind, forsaking the exploitation, and not hurting human being and animals; so these were the essential advancement to make the desirable government. It was a happy government for people and the peacefulness would be prosperous owing to the principles of Dhammādhipateyya.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)