การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ :ทิศทางการกำหนดกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Main Article Content

สมพงษ์ เกษานุช และคณะ

Abstract

บทคัดย่อ

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) มีหลักการสำคัญคือ การมุ่งเน้นการลดขนาดขององค์กรให้มีความคล่องตัวเพื่อสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหาร องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และยึดประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารงานบุคคลที่ได้มาตรฐานสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายควรนำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ด้วยการบูรณาการรูปแบบองค์กร (Integrated Organizational) ที่สร้างความเชื่อมโยงของฝ่ายงานต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อลดขั้นตอนในการตัดสินใจและให้บริการ พร้อมกับมุ่งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาที่ทันสมัย (Technology for Education)อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเครือข่ายทางการศึกษา (Network Education) กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ บุคลากร และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

Abstract

The concept of New Public Management (NPM) is the main principle is to focus on reducing the size of the organization is streamlined for fast and efficient quality management, Organizations to adapt quickly to changes. Development of modern service by using technology, management focuses on achievement and work for the benefit of the service is the goal, Create and develop mechanisms personnel management standards, An atmosphere of work involved, Oriented administration that is transparent, responsibility And accountability. The Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nongkhai Campus. The concept of public administration should be used to develop new enterprises in various fields. With the integration organizational by creating belief to the various departments together to ease the process of decision making and service, human resource development to enhance the performance and skills that are essential to the operation, Technology development for advanced educational services continued, And network education adjacent to the university both at home and abroad to establish cooperation technical personnel and other aspects that are useful to management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)